هلو آموزش آسان همراه با حال خیلی خوب

پادکست انگیزشی

هیچکس قرار نیست کمکت کنه

پادکست صوتی هیچکس قرار نیست کمکت کنه!

پادکست صوتی هیچکس قرار نیست کمکت کنه!
این پادکست صوتی در یازده دقیقه گردآوری شده.
هیچکس قرار نیست کمکت کنه. اگر این جمله را در روز چندین مرتبه با خود تکرار کنیم، آنوقت با دل و جان می پذیریم که خودمان باید برای زندگی مان تصمیم بگیریم.